Приклучи се

Член на хаклабот КИКА се станува со плаќање на месечна членарина од 20 евра, којашто не е задолжителна за останатите посетители на КИКА. Хаклабот КИКА има свој Куќен ред чиешто почитување е неопходно и задолжително.

Членарината се собира од 20-ти до 27-ми во месецот. Парите се трошат за кирија и функционирање на хаклабот.

За уплата на членарината ви се потребни истите информации како и за уплатата на донација.

За готовинско плаќање можете да го користите образецот ПП10 (уплатница), а за безготовинско плаќање, образецот ПП30 (налог за пренос).

Образец ПП10 за уплата на членарина на хаклабот КИКА
  1. Вашето име и презиме и адреса или име и адреса на вашата фирма
  2. Полето останува празно
  3. ЕМБГ
  4. Донација за проект КИКА
  5. Ваш потпис
  6. Слободен софтвер Македонија
    ул. Злате Михајловски бр.26 1000 Скопје
  7. НЛБ Тутунска Банка
  8. 210057088340110
  9. 562
  10. 1.230 ден.