TidyTuesday 19 во КИКА [4.2.2020 во 19 ч.]

Како и секој вторник (дури и во оние вторници кога сме заборавиле да напишеме најава), TidyTuesday во Кика продолжува по замислениот распоред.

Учиме моделирање со R и Python. И овој вторник започнуваме со линеарни модели.

Ако доаѓате за прв пат пробајте да стигнете малку порано за да ви помогнеме да ја поставите околината на вашиот компјутер.

TidyTuesday 18 во КИКА [28.1.2020 во 19 ч.]

Најавата е иста како претходно. Продолжуваме со моделирање и статистика во R (и Python) во хаклаб.

Ако доаѓате за прв пат пробајте да стигнете малку порано за да ви помогнеме да ја поставите околината на вашиот компјутер.

PyData Skopje собир јануари 2020

Резиме на презентацијата: Анотацијата на интонациските криви е макотрпна задача во која често е тешко да се направи прецизна класификација на типот на контурата. Ова се должи на големиот степен на дозволена варијација во мелодијата за успешен пренос на саканата лингвистичка и паралингвистичка информација, која е суперпонирана на веќе присутните нелингвистички варијации. За олеснување на процесот, дизајнирана е интерактивна алатка за анотација на интонациски криви во вид на веб апликација. Алатката се заснова на интерактивен графикон во кој интонациските криви се групирани според сличноста добиена со на варијациско
автоенкодирање. Корисникот може да ја искористи алатката за преглед на кривите, преслушување на исказите и нивна класификација во една од понудените категории. Целиот систем е изработен во Питон користејќи го Бокех (https://bokeh.org/) за интерактивна визуелизација и Џанго (https://www.djangoproject.com/) како веб платформа.

Овој проект е реализиран во соработка со проф. Михаел Вагнер, прозоди.лаб (http://prosodylab.org/), Универзитет МекГил, Монтреал, Канада.

Кратка биографија на предавачот:
Бранислав Геразов дипломирал и магистрирал на ФЕИТ во 2007 и 2011, а докторирал на УКИМ во 2014 година. На ФЕИТ бил ангажиран како  демонстратор од 2007, а од 2015 и како доцент, во наставата по предметите Електроакустика, Дигитални аудиосистеми, Биомедицинско инженерство, Биомедицинска електроника, како и низа предмети покриени од Институтот за
електроника. Остварил постдокторски истражувачки престој во ГИПСА-лаб, при Институтот на технологија на Гренобл во Франција. Во својата научна работа има објавено над 70 труда во меѓународни и национални списанија и конференции. Области од особен интерес му се дигиталната анализа, процесирање, препознавање и синтеза на говор, како и аудио и биомедицинските сигнали.

TidyTuesday 17 во КИКА [21.1.2020 во 19 ч.]

Најавата е иста како претходно.  Продолжуваме со моделирање и статистика во R (и Python) во хаклаб.

Ако доаѓате за прв пат пробајте да стигнете малку порано за да ви помогнеме да ја поставите околината на вашиот компјутер.